سنگر گرم

در فصل پاییز هوای منطقه سرد بود. شهید حاج همت برای مأموریتی بیرون رفته بود. وقتی برگشت، متوجه شد که بچه ها به رزم شبانه رفته اند و در این هوای سرد، هر کدام فقط یک پتو و تجهیزات نظامی با خود برده اند.یک پتو برداشت و از سنگر بیرون رفت و آن شب را با یک پتو در محوطه باز اردوگاه به سر برد. وقتی علتش را پرسیدم گفت: امشب نیروها توی این سرما با یک پتو می خوابند، من چطور داخل سنگر گرم بخوابم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید