اتحاد مسلمانان

هر چند که دسترسى به مقامات و فواید اخروى اسلام به ایمان واقعى است ولى در حوزه اجتماعى اسلام یعنى گفتن شهادتین کفایت می‌کند. این گونه است که بسیارى از مردمان در حوزه اتحاد دینى وارد می‌شوند و به عنوان امت اسلام از همزیستى و اتحاد و فواید آن برخوردار می‌گردند. (با توجه به این که قرآن میان اسلام و ایمان جدایى افکنده و بیان می‌دارد که به اعراب بگویید که اسلام آوردیم و هنوز ایمان در جانشان نفوذ نکرده است، می‌توان گفت که در مرحله و سطح نخست که مراد و منظور ما اتحاد در آن سطح است اسلام و شهادتین کفایت می‌کند. در این سطح است که وحدت می‌تواند کاربردى فراتر از اتحاد با شرایع دیگر داشته باشد. شاید باتوجه به دو سطح اسلام و ایمان بتوان گفت که اتحاد در میان اهل اسلام به دو شکل می‌تواند ظهور و بروز کند، ولى آن چه مهم است اتحاد در میان اهل اسلام است. اما اتحاد میان اهل ایمان مقامى است که فواید آن چیز دیگرى است.) 
در آموزه‌هاى قرآنی مؤمنان و کسانى که ایمان واقعى دارند و اسلام در جانشان نفوذ کرده، برادر یکدیگر قلمداد شده و از اتحاد برادرى بهره ‌مند می‌شوند: انما المؤمنون اخوه (حجرات آیه 10) این اخوت و برادرى ایمانى آن چنان استوار بود که تا مدتى پس از پیمان برادری میان مؤمنان در مدینه، آنان از یکدیگر ارث می‌بردند. (نساء آیه 33) تا آن که با آمدن آیه: اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض (انفال آیه 75) این حکم منسوخ شد و تنها طبقات ارثى خونى و قرابتى از یکدیگر ارث بردند. 
در نگرش اسلام و آموزه‌هاى قرآنى هر کس که از گذشته خود توبه کند و ایمان آورده و زکات دهد و نماز به پا دارد به عنوان برادر ایمانى محسوب می‌شود. (توبه آیه 11) و براى ایجاد اتحاد و تقویت همبستگى میان ایشان دستور داده می‌شود تا یکدیگر را به عنوان ولى و سرپرست و دوست قرار دهند (توبه آیه 71) و در کارهاى نیک از یکدیگر یارى جویند. (مائده آیه 2) این گونه است که امت واحد و یگانه اسلامى پدیدار می‌شود. (انبیاء آیه 92) 
این پیوند ایمانی که در سطح فراتر از سطح پیوند اسلامى است بر پایه الفت و انسى است که خداوند در دل‌های مؤمنان می‌افکند و هدیه الهى به مؤمنان قلمداد می‌شود. (انفال آیه 63 و آل عمران آیه 103) که به دنبال این الفت از فروپاشى اجتماعى و تفرقه رهایى یافته و درهای آسایش و آرامش به سوى ایشان گشوده می‌شود. 
باشد که با توجه به آموزه‌هاى قرآن اتحاد و همبستگى را تقویت و جامعه جهانى بر پایه صلح و صفا و آرامش و آسایش را براى همه بشریت بر پا داریم.

/ 0 نظر / 10 بازدید