مردی در پوستین

 

 

مردی در پوستین

مردی با پوستین خود بر بام مدرسه خفته بود، غلتید و به زمین افتاد و صدای افتادن او بلند شد.شخصی پرسید: این چه صدایی بود؟

مرد گفت: پوستینی بود که از بام افتاد گفت: پوستین این طور صدا نمی دهد؟

مرد در جواب گفت: بنده هم در جوفش بودم!

/ 0 نظر / 25 بازدید