چگونه مرجع تقلید اعلم را انتخاب نماییم؟

برای تشخیص مرجع اعلم از راه هایی که در رساله های عملیه بیان شده اقدام فرمایید که عبارتند از:
1) شناخت و علم خود شخص در صورتی که شخص از اهل علم باشد.
2) گواهی دو نفر عادل عالم که توانایی شناخت اعلم را دارند.
3) عده‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان حاصل مى‏شود، مجتهد یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند. اگر کسی نتوانست اعلم را تشخیص دهد، باید از کسی که احتمال می دهد اعلم باشد تقلید نماید.

/ 0 نظر / 9 بازدید